Πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020

(ΑΠ:4981/06-03-2020) με ΑΔΑ:ΨΤΣΟΩΗΟ-ΕΑΜ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:

«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

με τίτλο:

«Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών

Κέντρα Κοινότητας»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»

πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/07/2020 έως και 03/08/2020

Go to top