Ανακοίνωση Υποβολής Δήλωσης Υπολογισμού Τελών

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης στα πλαίσια του Ν. 4647/2019 άρθρο 51 «Ρυθμίσεις σχετικά με Δημοτικά Τέλη», ανακοινώνει ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/03/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και στα τηλέφωνα 2281361038 & 2281361044.

Go to top