Πρόσκληση για την προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων. Με προϋπολογισμένη δαπάνη 23.206,60€ με ΦΠΑ. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές, Ενδεικτικός προϋπολογισμός, της εν λόγο προμήθειας, περιέχονται στην μελέτη που επισυνάπτεται.

Go to top