Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και ΦοΔΣΑ για τα ζωικά υποπροϊόντα

Δελτίο Τύπου

images

Τα ζωικά υποπροϊόντα (προϊόντα σφαγής, νεκρά ζώα, τμήματα νεκρών ζώων κ.λπ.)

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι

να απορρίπτονται στους κάδους συλλογής αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει των διατάξεων του κανονισμού αριθμ.1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Τα παραπάνω υποπροϊόντα θα ΘΑΒΟΝΤΑΙ σε ικανό βάθος εντός των ιδιωτικών αγροτεμαχίων.

Διεύθυνση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Πολιτικής

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Go to top