ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2019 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τίτλο «FOX IN THE BOX»
Go to top