ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2019 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «ΒΙΔΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.».
Go to top