Κύρωση κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) στον οικισμό Μέγα Γυαλό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Η Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους για τον δρόμο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γυαλού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 19-8-2019και για 20 μέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 προκειμένου να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 162/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την κύρωση του αποτυπωμένου στο διάγραμμα αυτό κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2001 ) και της υπ' αριθμ. 39608/14-9-2011 (ΦΕΚ 2200Β΄/30-9-2011) Απόφασης και να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου.

Go to top