Υποχρέωση Υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Υποχρέωση Υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων των υπόχρεων σε δήλωση σύμφωνα με το Ν.3213/2003, όπως ισχύει,από 18/02/2019 έως 31/03/2019


 

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής(www.pothen.gr)από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικάδε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 του Ν.3213/2003 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η ηλεκτρονική καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (χρήση 2017) του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής οριστικοποιήθηκε την 25η Ιανουαρίου 2019.

Κατ’ εξαίρεση, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και οι Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων των υπόχρεων σε δήλωση σύμφωνα με το Ν.3213/2003, όπως ισχύει, υποβάλλονται από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019:

  • αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018
  • ετήσιεςτων ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) , 2018 (χρήση 2017)

 

 Σχετική Νομοθεσία :

 ü     Ν.3213/2003(ΦΕΚ 309/τ.Α’/31-12-2003)Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων”, όπως ισχύει.

 ü     Ν.4571/18 (ΦΕΚ 186/τ. Α΄/30-10-2018) “Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.”

 Παρακαλείστε να επισκέπτεστε συχνά την αρχική σελίδα καθώς αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις -ενημερώσεις.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης

Δομένικος Σαγκινέτος

 

 

 

 

 

Go to top