«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

Go to top