Απόφαση 14/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Perroquet Tranquille»

Go to top