Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου οργάνωσης συναντήσεων για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλοΠαροχή υπηρεσιών Συμβούλου οργάνωσης συναντήσεων για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ” που αφορά το παραδοτέο «Οργάνωση 2ης συνάντησης (Πρακτικά, Agenda, Παρουσιολόγια) για την πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» με Τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και ακρωνύμιο «ΕυΚίνηση» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Go to top