Απόφαση 26/2015 ΦΟ.Δ.Σ.Α. ν. ΣΥΡΟΥ

Περί έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τις εργασίες με τίτλο '' Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Νήσου Σύρου

Go to top