Πρόσκληση για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικών. 

Go to top