ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περί ανάκλησης η μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος του κ. Δεκαβάλλα Νικόλαου με την επωνυμία «Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΑΗ».
Go to top