Απόφαση 48/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περί στέρησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της
κας Ν. Θεοδωροπούλου με την επωνυμία «ΜΕΛΙΚΡΑΤΟΝ».

Go to top