Απόφαση 47/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περί ανάκλησης η μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος
του κ. Δεκαβάλλα Νικόλαου με την επωνυμία «Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΑΗ».

Go to top