Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2015 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με πολιτιστικό χαρακτήρα, που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και τις πράξεις του Ελεγκτικού συνεδρίου, καλούνται εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν ως την 1/10/2015 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (Τηλ: 22813 61065).

Στο αίτημα θα περιλαμβάνονται οι δράσεις που υλοποίησαν κατά το τρέχον έτος καθώς και οι δράσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν και στις οποίες θα διαθέσουν την επιχορήγηση που θα λάβουν. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν στην προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία του συλλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται καταστατικό επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο, η νόμιμη εκλογή του Διοικητικού συμβουλίου, προϋπολογισμός 2015 , απολογισμός 2014, λίστα εκδηλώσεων για το 2015 και προγραμματισμένες εκδηλώσεις για το 2016, παραστατικά εξόδων των εκδηλώσεων σας και φορολογική ενημερότητα. Τέλος θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου καθώς επίσης και ο αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σύρου- Ερμούπολης μετά από εισήγηση του γραφείου Πολιτισμού.

Η κατάθεση του φακέλου θα γίνει στα γραφεία του τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Θωμαή Μενδρινού

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Δήμου Σύρου- Ερμούπολης

Δικαιολογητικά:

  1. Καταστατικό επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο
  2. Νόμιμη εκλογή του Διοικητικού συμβουλίου
  3. Προϋπολογισμό 2015-Απολογισμό 2014
  4. Φορολογική ενημερότητα
  5. Ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου
  6. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου
  7. Λίστα εκδηλώσεων σας για το 2015 και προγραμματισμός για το 2016
  8. Παραστατικά εξόδων εκδηλώσεων 
Go to top